Terms and Conditions

Nếu bạn được ai đó giới thiệu về site này họ sẽ nhận được yêu cầu về hàng mẫu miễn phí này. Họ sẽ có thể nhìn thấy thông tin cá nhân mà bạn gửi nộp. Họ sẽ duyệt yêu cầu về hàng mẫu của bạn và gửi hàng mẫu cho bạn.

Nếu bạn không được người quen giới thiệu về site này yêu cầu của bạn sẽ được gửi bất kỳ đến một Tư Vấn Viên Sản Phẩm Độc Lập, TVV đó sẽ nhận được thông tin của bạn để thực hiện yêu cầu về hàng mẫu miễn phí của bạn.